Programy pro školy

 


Formy výuky používané během dopoledních, terénních a pobytových programů kurzů se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených ve vzdělávacích oblastech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní, základní, gymnaziální a odborné vzdělávání. Svým obsahem pobytové programy naplňují průřezová témata „Environmentální výchova,  Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.“

V průběhu programu na účastníky působíme komplexně. Zaměřujeme se na  „Výchovu v přírodě“, což je pedagogický směr, při kterém kombinujeme Ekologickou výchovu s Osobnostně sociální výchovou a Zážitkovou pedagogikou.

Rozvíjené klíčové kompetence nazýváme „umění žít“. Není za tím žádná neuchopitelná metafyzika. Jedná se o to učit se nejen o pyramidách, odmocninách, láčkovcích či lomu světla, ale také o sobě, o vztazích, v nichž denně žijeme, o tom jak zabránit destruktivnímu sporu, jak čelit zátěžím, které nám život chystá, či jak si něco vyjednat, aniž bychom „urazili“ své kolegy, spolupracovníky, spolužáky atd.

Velký důraz klademe na tzv. review, neboli zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

Bohatství, které účastníci programu získávají v podobě zkušeností se odvíjí od nasazení, které do hry vkládá.
 

Cíle pobytových programů:
-     upevnit a doplnit vědomosti o vztazích a dějích v přírodě
-     naučit účastníky práci v týmu
-     přispět k rozvoji komunikativních dovedností
-     zkvalitnění vztahů mezi dětmi (studenty)
-     vzájemné poznání dětí (studentů) s jejich třídní učitelem
-     nabídnout nové zážitky a zkušenosti.
-     aktivní pobyt v přírodě
-     snížení agresivity
-     řešení problémových situací
-     navození atmosféry vzájemného respektování
 
Formy:
-     praktická pozorování  v přírodě
-     simulační hry
-     aktivity na smyslové vnímání přírody, team building, globální výchovu apod.
-     využití prvků osobnostně sociální výchovy
-     netradiční sporty
 
Zaměření programů:
-     komunikace
-     práce v týmu
-     osobnostně sociální rozvoj
-     strategické hry
-     turistické a tábornické dovednosti
-     netradiční sporty
-     environmentální výchova

Typy vzdělávacích programů        

Dopolední program (2 – 3 hod.) Zaměření: environmentální a globální výchova, OSV, programy zaměřené na řemesla (pečení chleba, práce s přírodními materiály), tradice (vánoční a velikonoční zvyky)

Terénní program (2 – 6 hod.) Zaměření: terénní biologie, environmentální výchova, ochrana přírody, poznávání přírodně cenných a významných lokalit.

Expediční program (2 – 3 dny) Zaměření: terénní biologie, environmentální výchova, ochrana přírody, poznávání přírodně cenných a významných lokalit, udržitelná a k přírodě šetrná turistika.

Pobytový program (2 – 5 dnů) Zaměření: dle požadavků pedagogů (viz 3. Metodická východiska).

Adaptační kurz (2 – 5 dnů) Zaměření: budování pozitivního školního klimatu v nových školních kolektivech.

Cílové skupiny:
MŠ, ZŠ, SŠ, Praktické školy, handicapované děti, studenti VŠ pedagogických a rekreologických oborů.

Přihlášky a informace: 

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
tel. 731 575 846 nebo 571 424 077 (Hájenka)


__________________________________________________________________________
 

Expediční program

 

Lidečko – Čertovy skály – Pulčiny

Program je tvořen kombinací ekologické výchovy, zážitkové pedagogiky, osobnostně sociálního rozvoje, týmové spolupráce a komunikace. Prostředí v kterém program probíhá a vybavení které máme připraveno, nám kromě trvale udržitelné turistiky umožní realizovat slaňování na Čertových skalách, jízdu na koních, rafting, lanové aktivity. Dále jsou součástí programu strategické, týmové a komunikační hry, dramatika a další.

Ubytování během expedice ve stanech, účastníci se budou podílet na přípravě stravy.
   
Expediční program je vhodným doplněním výuky přírodopisu, biologie, zeměpisu a tělesné výchovy. Formy výuky používané během expedice se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ rámcového vzdělávacího programu. Svým obsahem expedice naplňuje průřezová témata „Environmentální výchova“ a „Osobnostní a sociální výchova.“

Informace a objednávky:
Mgr. Lukáš Kamas
e-mail:  lukas.kamas@alcedovsetin.cz
tel.:  731 575 846 nebo 571 424 077 (Hájenka)

__________________________________________________________________________
 

Terénní programy pro ZŠ


Programy probíhají v období duben–červen, září–listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.

Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu. Zejména ve vzdělávacích  oblastech  „Člověk a příroda,  Člověk a společnost a Člověk a zdraví“. Svým obsahem výukové programy naplňují průřezové témata „Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz. U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Výchova k prevenci sociopatologických jevů je nedílnou součástí programů.

Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku žáků, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:

Dopolední        9:15 – 11:40
Půldenní          9:15 – 12:40
Jednodenní     9:15 – 16:40

Pobytové 2–5 dnů viz kapitoly "Pobyty pro MŠ, ZŠ a SŠ"

Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD č. 3 (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou (zastávka se jmenuje "Semetín"). Hájenku spatříte nalevo po cca 400m pěší chůze dál po "hlavní cestě".

MHD odjíždí z aut. nádraží na Vsetíně v 8:38, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:58.

Dopolední program končí v 11:40 a MHD odjíždí v 11:59.
Půldenní program končí v 12:40 a MHD odjíždí v 12:59.
Jednocenní program končí v 16:40 a MHD odjíždí v 16:59.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM


ŽIVÁ VODA
Chcete vědět, co se skrývá pod hladinou potoka? Je jeho dno opravdu tak prázdné, jak se na první pohled může zdát? Určení biologické čistoty vody pozorováním a určováním drobných vodních živočichů.

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Seznámení s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.

HMYZ
Program o rozmanitosti třídy hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Během programu se žáci teoreticky i prakticky seznamují s fascinujícím světem hmyzu. Součástí programu je kontakt s živým hmyzem.

EKOSYSTÉMY
Program se zaměřuje na propojení několika základních ekosystémů, jejich prozkoumání, poznávání a vyhodnocení významu pro lidstvo.
 
Cena (2023/2024) pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Dopolední     3.200,- 
Každý žák nad 20/100,-
(v ceně není zahrnuto stravování)

 

NÍZKÉ A VYSOKÉ LANOVÉ AKTIVITY

Překonávání sebe sama, výprava mimo svou komfortní zónu, vzájemná podpora v kolektivu, budování důvěry mezi spolužáky, netradiční zážitky – to vše vám mohou přinést lanové aktivity, které dokážeme připravit a vést dle vašich požadavků. Ideální podmínky máme v našem lanovém parku u TS Hájenka v Semetíně, ale můžeme přijet uvázat lanové překážky i k vám na školní zahradu či do lesa poblíž střediska, kde probíhá váš školní výlet.

NÍZKÝ START

Pohybová příprava ve stylu lanových aktivit, nízké lanové překážky, netradiční kolektivní sportovní aktivity. Prokomponovaný program.
Vhodné pro 1. stupeň ZŠ ve formě DOPOLEDNÍ (9:15 - 11:45) a PŮLDENNÍ (9:15 - 12:40)

Cena (2023/2024) pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Dopolední   3.000,-
Půldenní     3.400,- 
Každý žák nad 20/100,-
(v ceně není zahrnuto stravování)

VYSOKÝ ROZLET

Od nízkých až po vysoké lakové aktivity. Součástí je pohybová příprava ve stylu lanových aktivit, nízké lanové aktivity a vysoké lanové aktivity. Prokomponovaný program.
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ ve formě JEDNODENNÍ (8:45 – 17:00).

Cena (2023/2024) pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Jednodenní     4.600,- 
Každý žák nad 20/100,-
(v ceně není zahrnuto stravování)

VYSOKÁ LANA NA KLÍČ

Lesní lanová dráha, swing by choice, tarzaní skok nebo jiné speciální přání? Rádi vám zprostředkujeme jedinečný zážitek na lanových aktivitách.
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.
Cena dle individuální kalkulace (typ lanové překážky, doba trvání, atd.)

 

TEAMBUILDIG

Tento program je výborným nástrojem pro upevnění vztahu mezi účastníky. Napomáhá budování fungujícího kolektivu ve třídě za podpory svých spolužáků, překonáváním "sebe sama" a posilováním pocitu odpovědnosti za sebe i druhé. Účastníci získají jedinečný společný zážitek, který si odvezou s sebou a bude jim sloužit jako hodnotná zkušenost pro další fungování v třídním kolektivu.
 

Varianty:

TEAMBULDING BASIC

Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (2023
/2024) (skupina do 20 žáků):
Půldenní            3.400,-  
Jednodenní       4.000,- 
Každý žák nad 20/100,-
 

TEAMBUILDING LUXUS

Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Aktivity, které podporují budování důvěry v kolektivu
Strategické hry
Simulační hry
Cena (2023
/2024) (skupina do 20 žáků):
Jednodenní       4.400,-  
Každý žák nad 20/100,-


TEAMBUILDING OUTDOOR

Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Vysoké lanové aktivity
Slaňování, Bungee Running
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (2023
/2024(skupina do 20 žáků):
Jednodenní       4.800,-  
Každý žák nad 20/100,-
 

KOLEKTIV

Návaznost na RVP: Studenti ve školách  jsou častěji a častěji  vystavování  negativním jevům dnešní společnosti, jako je odcizení, šikana, neschopnost zdravě soutěžit, komunikovat, aj. Program KOLEKTIV je zaměřen zejména na rozvíjení přátelské atmosféry ve třídě, klade důraz na soudržnost skupiny a vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Program obsahuje:
Týmové aktivity na rozvoj komunikace a spolupráce
Aktivity zaměřené na "Osobnostní a sociální výchovu"
Aktivity na poznání rolí v kolektivu
Simulační hry
Cena (2023
/2024) (skupina do 20 žáků):
Půldenní         3.400,-  
Jednodenní    4.200,- 
Každý žák nad 20/100,-
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Program mimo naše terénní středisko
Většinu nabízených programů realizujeme po domluvě i na jiných místech než je naše terénní středisko.
Stravování
U každé varianty programu, která se uskuteční na našem terénním středisku Hájenka, je možné zajistit stravování a pitný režim. Cena stravování NENÍ započítána do celkové částky u jednotlivých variant programů.
Odpovědnost během terénního/výukového programu
Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání terénního/výukového programu pedagogický doprovod. Lektoři jsou odpovědni za kvalitu a obsah zvoleného programu. Účastníci jsou povinni řídit se bezpečnostními pokyny lektorů.
Fotodokumentace
Během programu mohou být pořízeny fotografie, kterou mohou být použity k propagaci Alceda SVČ Vsetín.

__________________________________________________________________________

 

Terénní programy pro MŠ

Programy probíhají v období duben–červen, září–listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.
 
Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Zejména ve vzdělávacích oblastech „Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz.
 
U účastníků rozvíjíme zejména zájem o životní prostředí a jeho ochranu, environmentální vzdělávání a celkově kladný a šetrný vztah s přírodou. Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku dětí, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:
Dopolední       9:15 - 11:40
Půldenní         9:15 - 12:40
Jednodenní    9:15 - 16:40
Pobytové 2–5 dnů viz kapitola "Pobyty pro MŠ"
 
Objednávky programů, informace:
Mgr. Lukáš Kamas
e-mail: lukas.kamas@alcedovsetin.cz
tel.: 731 575 846 nebo 571 424 077 (TS Hájenka)
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD č. 3 (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou (zastávka se jmenuje "Semetín"). Hájenku spatříte nalevo po cca 400m pěší chůze dál po "hlavní cestě".

MHD odjíždí z aut. nádraží na Vsetíně v 8:38, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:58.

Dopolední program končí v 11:40 a MHD odjíždí v 11:59.
Půldenní program končí v 12:40 a MHD odjíždí v 12:59.
Jednocenní program končí v 16:40 a MHD odjíždí v 16:59.


Nabízené programy:

U RYBNÍKA S ŽABKOU MICHALKOU
Děti se zábavnou formou seznamují s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu s nimi (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
 
U LESA S MRAVENCEM PETŘÍKEM
Hravá forma poznávání života mravenců, sociálních skupin hmyzu a les v okolí Hájenky.
 
Cena (2022/2023) pro jednotlivé programy:
Dopolední    3.200,-  (skupina do 20 žáků)
Každý žák nad 20/100,-


DŮLEŽITÉ INFORMACE
Program mimo naše terénní středisko
Většinu nabízených programů realizujeme po domluvě i na jiných místech než je naše terénní středisko.
Stravování
U každé varianty programu, která se uskuteční na našem terénním středisku Hájenka, je možné zajistit stravování a pitný režim. Cena stravování NENÍ započítána do celkové částky u jednotlivých variant programů.
Odpovědnost během terénního/výukového programu
Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání terénního/výukového programu pedagogický doprovod. Lektoři jsou odpovědni pouze za kvalitu a obsah zvoleného programu. Účastníci jsou povinni řídit se bezpečnostními pokyny instruktorů.
Fotodokumentace
Během programu mohou být pořízeny fotografie, kterou budou použity k propagaci Alceda SVČ Vsetín.
__________________________________________________________________________


Adaptační programy


Adaptační programy jsou prostředek k budování pozitivního školního klimatu v nových školních kolektivech.

Formy výuky používané během adaptačních programů se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u účastníků. Svým obsahem adaptační programy naplňují průřezová témata „Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.“

Zahájit školní rok Adaptačním programem, se stává pro řadu škol samozřejmostí. Jedná se zejména o žáky šestých tříd, „primány“ z gymnázií a první ročníky středních škol. Přechod z prvního stupně na druhý, kdy často dochází k slučování tříd, případně odchod ze základní na střední školu je pro každého studenta náročnou záležitostí. Jiné prostředí, spolužáci, učitelé, vyšší nároky atd. Jedním z hlavních cílů těchto kurzů je tuto situaci studentům i jejich pedagogům ulehčit. Zážitky a poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí v následujících letech, kdy bude kolektiv společně sdílet jednu třídu.

V průběhu programu chceme na účastníky působit komplexně. Zaměřujeme se na „Výchovu v přírodě“, což je moderní pedagogický směr, při kterém je kombinována Ekologická výchova s Osobnostně sociální výchovou a Zážitkovou pedagogikou. Rozvíjené klíčové kompetence nazýváme „umění žít“. Není za tím žádná neuchopitelná metafyzika. Jde o to učit se nejen o pyramidách, odmocninách, láčkovcích či lomu světla, ale také o sobě, o vztazích, v nichž denně žijeme o tom jak zabránit destruktivnímu sporu, jak čelit zátěžím, které nám život chystá, či jak si něco vyjednat, aniž bychom „urazili“ své kolegy, spolupracovníky, spolužáky atd. 

Velký důraz klademe na tzv. review, neboli zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

Bohatství, které účastníci programu získávají v podobě zkušeností se odvíjí od nasazení, které do hry vkládá.

V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 
Cíle adaptačních programů: 
 • Sžití nové sociální skupiny
 • Tvorba pozitivního třídního klimatu
 • Vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky
 • Vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky i pedagogy
 • Vytvoření „bezpečné“ atmosféry v kolektivu
 • Budování ochoty ke vzájemné spolupráci a toleranci
 • Začlenění „nových“ žáků do kolektivu

Formy:

 • Teambuilding
 • Strategické hry
 • Simulační hry
 • Inscenační hry
 • Globální výchova
 • Osobnostně sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Netradiční sporty
 • Nízké a vysoké lanové aktivity
Varianty:
 • Pobytový program (2 - 5 dnů) - DOPORUČUJEME!
 • Terénní program (dopolední, půldenní, celodenní)
 
Cena pobytového programu na TS Hájenka (2022/2023):
 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 1.450,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 2.150,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 3.050,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 3.990,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 účastníků (včetně). V případě nižšího počtu žáků je nutná individuální domluva. Poslední aktualizace: 18.1.2023.
 
V cenách programů je zahrnuta plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem. 

Nabídka terénních adaptačních programů na TS Hájenka (2022/2023):

Délka/čas programu:

Dopolední        9:15 – 11:40
Půldenní          9:15 – 12:40
Jednodenní     9:15 – 16:40

Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD č. 3 (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou (zastávka se jmenuje "Semetín"). Hájenku spatříte nalevo po cca 400m pěší chůze dál po "hlavní cestě".

MHD odjíždí z aut. nádraží na Vsetíně v 8:38, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:58.

Dopolední program končí v 11:40 a MHD odjíždí v 11:59.
Půldenní program končí v 12:40 a MHD odjíždí v 12:59.
Jednocenní program končí v 16:40 a MHD odjíždí v 16:59.


TEAMBULDING BASIC
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 účastníků):
Dopolední           3.200,-
Půldenní             3.500,-  
Jednodenní        4.000,- 
Každý účastník nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING LUXUS
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Aktivity, které podporují budování důvěry v kolektivu
Strategické hry
Simulační hry
Cena (skupina do 20 účastníků):
Jednodenní       4.300,-  
Každý účastník nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING OUTDOOR
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Vysoké lanové aktivity
Slaňování, Bungee Running
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 účastníků):
Jednodenní       4.600,-  
Každý účastník nad 20/100,-


V rámci terénní formy programu je možné zajistit  i stravování na Hájence.
 • Kompletní oběd 120,-/osoba
 • Opékání špekáčků 70,-/osoba
Programová nabídka a cenová kalkulace bude vytvořena dle vašich konkrétních požadavků. ALCEDO zajišťuje ubytování a stravování, odborné vedení programů ve smluveném rozsahu, včetně potřebných pomůcek.

Adaptační programy realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový i terénní program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.

 
Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)

__________________________________________________________________________

 

Pobyty pro MŠ

 
Pobytové programy ("pobyty") realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.
 • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě dětí.
 • Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah dětí a lektora.
 • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
 • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
 • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
 • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
 • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

Nabízené vícedenní programy:

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Program obsahuje:
Seznamovací a týmové aktivity
Poznávání místní krajiny
Sportovní aktivity
Seznámení s místní přírodou
Poznávání přírody všemi smysly
Výtvarné aktivity
Děti se učí základům pobytu v přírodě a rozvíjejí svůj pozitivní vztah k přírodě, ale i druhým.

 
Program může být „ušit na míru“, to znamená, že jej individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům. Škola vysílá se skupinou dětí odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.

ALCEDO je členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA a spolupracuje se sdružením pro výchovu a vzdělávání Ledňáček.

ALCEDO zřizuje a podporuje město Vsetín.

Cena pobytového programu na TS Hájenka (2021/2022):
 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 1.340,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 2.050,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 2.950,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 3.890,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 žáků (včetně). V případě nižšího počtu žáků je nutná individuální domluva. Poslední aktualizace: 18.1.2023
 
V cenách programů je zahrnuta: plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem. 


Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)
__________________________________________________________________________


Pobyty pro ZŠ I. stupeň

 
Pobytové programy ("pobyty") realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.
 • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě žáků.
 • Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah účastníků a lektora.
 • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
 • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
 • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
 • Náši lektoři jsou pravidelně a intenzivně školeni ve všech aspektech realizace výukových pobytových programů.
 • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
 • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 
Pobytové programy připravujeme na míru, dle konkrétních požadavků objednavatele.

Program je zpravidla tvořen následujícími programovými bloky:
 • Aktivity pro rozvoj týmové spolupráce
 • Aktivity pro rozvoj efektivní komunikace
 • Aktivity pro osobnostně sociální rozvoj
 • Aktivity pro rozvoj důvěry mezi účastníky a mezi účastníky a třídním učitelem
 • Netradiční sporty
 • Turistické a tábornické dovednosti
 • Výtvarné aktivity
 • Strategické hry
 • Simulační hry
 • Praktická pozorování v přírodě
 • Environmentální výchova
 • Globální výchova
 
Cíle pobytových programů:
 • Upevnit a doplnit vědomosti o vztazích a dějích v přírodě
 • Naučit děti práci v týmu
 • Přispět k rozvoji komunikativních dovedností
 • Zkvalitnění vztahů mezi účastníky
 • Vzájemné poznání účastníků s jejich třídním učitelem
 • Nabídnout nové zážitky a zkušenosti
 • Aktivní pobyt v přírodě
 • Snížení agresivity, zdravá soutěživost
 • Řešení problémových situací
 • Navození atmosféry vzájemného respektování

Škola vysílá se skupinou žáků odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.

Cena pobytového programu na TS Hájenka (2022/2023):
 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 1.450,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 2.150,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 3.050,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 3.990,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 žáků (včetně). V případě nižšího počtu žáků je nutná individuální domluva. Poslední aktualizace: 18.1.2023
 
V cenách programů je zahrnuta: plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem.


Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)
__________________________________________________________________________


Pobyty pro ZŠ II. stupeň

 
Pobytové programy ("pobyty") realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.
 • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě žáků.
 • Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah účastníků a lektora.
 • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
 • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
 • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
 • Náši lektoři jsou pravidelně a intenzivně školeni ve všech aspektech realizace výukových pobytových programů.
 • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
 • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 
Pobytové programy připravujeme na míru, dle konkrétních požadavků objednavatele.

Program je zpravidla tvořen následujícími programovými bloky:
 • Aktivity pro rozvoj týmové spolupráce
 • Aktivity pro rozvoj efektivní komunikace
 • Aktivity pro osobnostně sociální rozvoj
 • Aktivity pro rozvoj důvěry mezi účastníky a mezi účastníky a třídním učitelem
 • Netradiční sporty
 • Turistické a tábornické dovednosti
 • Výtvarné aktivity
 • Strategické hry
 • Simulační hry
 • Praktická pozorování v přírodě
 • Environmentální výchova
 • Globální výchova
 
Cíle pobytových programů:
 • Upevnit a doplnit vědomosti o vztazích a dějích v přírodě
 • Naučit děti práci v týmu
 • Přispět k rozvoji komunikativních dovedností
 • Zkvalitnění vztahů mezi účastníky
 • Vzájemné poznání účastníků s jejich třídním učitelem
 • Nabídnout nové zážitky a zkušenosti
 • Aktivní pobyt v přírodě
 • Snížení agresivity, zdravá soutěživost
 • Řešení problémových situací
 • Navození atmosféry vzájemného respektování

Škola vysílá se skupinou žáků odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.

Cena pobytového programu na TS Hájenka (2022/2023):

 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 1.450,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 2.150,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 3.050,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 3.990,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 žáků (včetně). V případě nižšího počtu žáků je nutná individuální domluva. Poslední aktualizace: 18.1.2023
 
V cenách programů je zahrnuta plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem.

Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)

__________________________________________________________________________


Pobyty pro SŠ

Momentálně aktualizujeme nabídku.

__________________________________________________________________________


Terénní programy pro SŠ

Momentálně aktualizujeme nabídku.

__________________________________________________________________________
 


Vánoční výukové programy

Každý prosinec v Alcedu probíhají naše tradiční vánoční výukové programy.

Pro děti a žáky z mateřských a základních škol a jejich pedagogy jsou připravené tři dílny. Pečení vánočního cukroví, lití olova (resp. cínu) a vyrábětní vánočních ozdob z přírodních a recyklovaných materiálů. O úvodní blok programu se stará opravdová cimbálová muzika a živý betlém. Společně si připomínáme význam vánočních svátků a zkoušíme si několik tradičních činností, které k Vánocům neodmyslitelně patří, ale mnohdy se na ně zapomíná. Každý rok se těšíme na všechny účastníky a na to, že nám vždy pomohou vytvořit pohodovou předvánoční atmosféru na vánočních výukových programech v Alcedu.
Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.