Novinky

05.11.2021 SVATOMARTINSKÁ VYCHÁZKA

Letos chystáme již 15. ročník Svatomartinské vycházky. Jako každý rok chceme dětem přiblížit význam svatomartinských tradic a legend, které jsou spojené s postavou svatého Martina a příchodem zimy. V dobách minulých to byl jeden z nejoblíbenějších svátků v roce.

27.10.2021 PROVOZNÍ INFORMACE

Ve dnech podzimních prázdnin od středy 27. 10. do pátku 29. 10. 2021 je ALCEDO pro veřejnost uzavřeno. Kroužky a kurzy se nekonají.

22.10.2021 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ALCEDU 27. a 29. října 2021

Na první prázdniny v novém školním roce se v ALCEDU již pilně připravujeme a stejně jako v minulých letech nabízíme dětem dva dny plné zábavy! Děti se mohou těšit na plavání, hry, návštěvu u koní, tvoření, deskové hry! Přihlašujte se do 20. října 2020 online na www.alcedovsetin.cz nebo osobně v ALCEDU. Cena: 490 Kč/1 den, 960 Kč/2 dny (cena zahrnuje oběd, pitný režim, materiál, odměny pro děti, lektory).

DVPP

Cílem našich vzdělávacích aktivit je umožnit prohloubení a získání potřebných kompetencí a ukázat širší souvislosti životního prostředí a života člověka, nabídnout praktické náměty a konkrétní projekty a programy pro realizaci environmentální výchovy ve školách i neziskových organizacích.
                                                             
Vzdělávací akce nejsou termínované, budou realizovány na základě objednávek. V případě zájmu o kteroukoliv vzdělávací akci, nás kontaktujte:
alcedo@alcedovsetin.cz, 571 417 704.
Nabízené vzdělávací akce probíhají v rámci akreditovaných vzdělávacích programů  ALCEDA, náklady s nimi spojené je možné hradit z prostředků na DVPP. Účastníci získají osvědčení o účasti. Číslo akreditace vydané MŠMT je 28443/2015-1-616.
 

Po absolvování seminářů má pedagogický pracovník tyto kompetence:
- Rozumí cílům, obsahu a pojetí EVVO,
- rámcově se orientuje v základních dokumentech (celostátních i krajských),
- orientuje se v organizacích (státních i nevládních) zabývajících se EVVO,
- začleňuje EVVO do výuky v návaznosti na školní vzdělávací programy a na školní program EVVO,
- využívá vyučovací metody interdisciplinárního aktivního učení (např. praktické činnosti přímo v budově, tvořivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, péče o školní prostředí) a jejich prostřednictvím tvořivě aplikuje EVVO do výuky,
- inovuje výuku z hlediska regionálních zvláštností,
- umí individuálně posoudit žákovo pochopení učiva o životním prostředí a na základě toho individuálně s žákem pracovat,
- je si vědom významu formativního účinku prostředí  a osobního příkladu na utváření vztahu dětí k životnímu prostředí, projevovat ekologicky odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich prospěch, sebereflektovat své jednání a výchovné působení v EVVO,
- výše uvedenými způsoby rozvíjí kompetence v oblasti EVVO u dětí (tj. zprostředkuje jejich potřebné znalosti, formuje dovednosti, postoje a návyky) a podporuje  aktivní zapojování do péče o životní prostředí.
 
Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální 
výchovy – školní koordinátor EVVO v MŠ.


Specializační studium pro koordinátory EV je koncipováno dle vyhlášky 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků § 9, Studium k výkonu specializovaných činností, d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. Tento typ studia je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří vykonávají specializovanou činnost (koordinátora EVVO) ve školách a školských zařízeních a mají minimálně dvouletou pedagogickou praxi. Studium vychází z požadavků Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností.
 
Cílem specializačního studia je dostatečně připravit školní koordinátory EVVO v základních a středních školách tak, aby byli způsobilí plnit roli koordinátora EVVO na profesionální úrovni.
 
Cena bude stanovena dle počtu účastníků.
 
 
Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální
 výchovy – školní koordinátor EVVO v ZŠ a SŠ.

 
Specializační studium pro koordinátory EV je koncipováno dle vyhlášky 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků § 9, Studium k výkonu specializovaných činností, d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. Tento typ studia je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří vykonávají specializovanou činnost (koordinátora EVVO) ve školách a školských zařízeních a mají minimálně dvouletou pedagogickou praxi. Studium vychází z požadavků Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností.
 
Cílem specializačního studia je dostatečně připravit školní koordinátory EVVO v základních a středních školách tak, aby byli způsobilí plnit roli koordinátora EVVO na profesionální úrovni.

Cena bude stanovena dle počtu účastníků.


Příprava školních projektů a projektových dnů EVVO
Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektová výchova, proč začínat s projekty, jak takový projekt připravit 
a realizovat, co by měl učitel umět a znát, aby úspěšně realizoval projekt, co dělá projekt projektem - co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe.
Hájenka Semetín, 12 hodin,  cena: 1 990 Kč.

Tvorba výukových materiálů pro žáky        
Zásady přípravy a zpracování učebních celků a výukových materiálů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.   
Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.           
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.     
 
Celoroční projekt - Co se skrývá za bludným kořenem
Praktická ukázka celoročního projektu EV "Co se skrývá za bludným kořenem", motivovaného hledáním ztracené cesty, při kterém děti zblízka poznávají les i jeho obyvatele. Každý měsíc je čekají úkoly, hry a další aktivity na určité téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků slouží nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a tvoří velké bludiště. Metodika pro učitele je doplněna i pracovními listy k namnožení. Seznámení s metodikou, praktické ukázky aktivit k vybraným tématům.      
Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.                          
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.   
 
Dvoudenní exkurze příklady školních projektů a využití školních zahrad       
Exkurze do škol, školských zařízení, středisek ekologické výchovy, ekoporaden a institucí. Praktické příklady programů a projektů na podporu začlenění EV do ŠVP sestaveného na základě RVP. Praktické ukázky a příklady: praktické příklady přímo v přírodě, školní zahrady apod. Školní zahrada jako příklad projektu, význam a příklady péče o prostředí školy. Příklady dobré praxe - ekologizace provozu školy, jak motivovat a získat své kolegy ke spolupráci, jak spolupracovat s rodiči a v rámci místního společenství.             
Práce ve skupinách, diskuse,  výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.           
ZK, OK, 12 hod - cena: 2 190 Kč, 8 hod - cena: 1 650Kč.        
 
EVVO v kostce   
Vymezení pojmů. EVVO v dokumentech. Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO. Význam EVVO v životě školy. Klíčové kompetence rozvíjené EVVO. Principy EVVO. Podpora EVVO, možnosti spolupráce. Projekt Mrkvička.          
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin,  cena: 990 Kč.  
 
 
Školní program EVVO     
Plánování a dokumenty EVVO ve škole. Metodika ke zpracování školního programu EVVO. Analýza aktuálního stavu ve škole. Stanovení vize a cílů. Vytvoření osnovy pro vlastní školní program EVVO. Role školního koordinátora EVVO.
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností.
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.                             
 
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO v MŠ
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole. Ukázky manuálů a pomůcek vhodných pro začleňování EV do ŠVP. Terénní programy, náměty pro praktickou EVVO. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe.    
Prezentace, práce ve skupině, praktické činnosti v terénu, praktické aktivity, simulace, diskuse, výměna zkušeností.
ALCEDO, 6 hodin,  cena: 990 Kč.  
 
Ekologizace provozu školy            
Technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci školy. Školní stravování. Zelená kancelář. Školní zahrada.
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.   
 
Příprava školních projektů a projektových dnů EVVO           
Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka v oblasti EVVO. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje 
a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.   
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. 
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.                             
 
Celoroční projekt - Škola místo k životu
Vymezení pojmů: EVVO, udržitelný rozvoj, Místní agenda 21, implementace MA21, zpracování školní agendy 21. Téma vlastního školního/třídního projektu s aspekty udržitelného rozvoje. Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod  interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO, např. praktické činnosti přímo v přírodě, OSV, tvořivá dramatika, simulace, hry, využívání přírodních učeben apod.    
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. 
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.                                             
 
Tvorba výukových materiálů pro žáky        
Zásady přípravy a zpracování učebních celků a výukových materiálů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.   
Práce ve skupinách, diskuse,  výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.       
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.    
 
 
Terénní exkurze - Regionální vlastivěda v praxi      
Terénní exkurze na zajímavá území Zlínského kraje s lektory na botaniku, zoologii, ornitologii, geologii apod. Praktické příklady terénních pozorování a jejich začlenění do ŠVP sestaveného na základě RVP. Možnosti terénní výuky. Naučné stezky a chráněná území a jejich využití ve výuce. Ukázky výukových programů a pomůcek k terénním programům.  Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v tematických okruzích, vybraných dle složení účastníků.   
Práce ve skupinách, diskuse,  výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.           
Zlínský kraj, Muzeum regionu Valašsko, 6 hodin, cena 1 150 Kč.             
 
EVVO v kostce   
Vymezení pojmů. EVVO v dokumentech. Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO. Význam EVVO v životě školy. Klíčové kompetence rozvíjené EVVO. Principy EVVO. Podpora EVVO, možnosti spolupráce. Projekt M.R.K.E.V.         
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.                   
 
Školní program EVVO     
Plánování a dokumenty EVVO ve škole. Metodika ke zpracování školního programu EVVO. Analýza aktuálního stavu ve škole. Stanovení vize a cílů. Vytvoření osnovy pro vlastní školní program EVVO. Role školního koordinátora EVVO.       
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. 
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.             
 
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO v ZŠ             
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole. Ukázky manuálů a pomůcek vhodných pro začleňování EV do ŠVP. Terénní programy, náměty pro praktickou EVVO, např. Poklad z hlubin, Dunaj v kufru, Zelený ostrov. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe.               
Prezentace, práce ve skupině, praktické činnosti v terénu, praktické aktivity, simulace, diskuse, výměna zkušeností.            
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.                   
 
Ekologizace provozu školy            
Technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci školy. Školní stravování. Zelená kancelář. Školní zahrada.     
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.                   
 
Školní koordinátor EVVO
Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Základy manažerských dovedností (vedení týmu, projektová činnost, PR). Spolupráce s vedením školy. Motivace a zapojování kolegů. Zapojování žáků. Spolupráce v místním společenství. Možnosti spolupráce s institucemi zajišťujícími plnění EVVO.      
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. 
ALCEDO,6 hodin, cena: 990 Kč.
 
 
Jak připravit aktivity a projektové dny EVVO           
Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, ejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka v oblasti EVVO. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.             
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. 
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.
 
Jak uplatnit získané dovednosti při praktické realizaci školního programu EVVO      
Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu pro operativní řešení každodenních situací ve vyučovacím procesu i  v chodu školy zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Doporučení jak motivovat své kolegy ke spolupráci. Zásady týmové komunikace a spolupráce. Od klíčových kompetencí k výchovně vzdělávacím strategiím. Jak na průřezová témata RVP? Jak na projektové vyučování? Metody a formy aktivního učení. Jak formulovat funkční výchovně vzdělávací cíle.              
Prezentace, práce ve skupině, simulace, diskuse, výměna zkušeností.             
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.
 
Jak prezentovat projekty a aktivivty EVVO               
Představení různých prostředků, forem, metod a strategií. Praktická cvičení: tisková zpráva, plakát a pozvánka, zásady PP prezentace.  Témata: Teorie PR, Krizová komunikace v PR, PR neziskových organizací. Press relations: spolupráce se sdělovacími prostředky. Aktivity EVVO a jejich přínos ke komunikaci s veřejností.      
Práce ve skupinách, výměna zkušeností, praktické aktivity.    
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.
 
Jak realizovat aktivní učení žáků prostřednictvím terénní výuky (Dvoudenní exkurze za krásami Bílých Karpat)
Terénní exkurze na zajímavá území Zlínského kraje s lektroy na botaniku, zoologii, lesní společenství,  udržitelný rozvoj apod. Praktické příklady terénních pozorování 
a jejich začlenění do ŠVP sestaveného na základě RVP. Zásady a správná manipulace s živočichy, praktická ochrana přírody, ekologicky odpovědné postoje a návyky apod. Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO. Aktivity 
a programy pro žáky: konkrétní ukázky z výukových programů - praktické činnosti v přírodě, simulace, terénní pozorování, smyslové vnímání přírody, vše s důrazem na posílení smyslového i rozumového vnímání přírody, zodpovědnosti za stav životního prostředí a aktivního přístupu ke svému okolí. Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v tematických okruzích, vybraných dle složení účastníků.      
Praktické činnosti a pozorování v terénu (botanika, ornitologie, hydrobiologie, entomologie apod.). Zásady a správná manipulace s živočichy, smyslové vnímání přírody, simulace apod.               
Hostětín, Kosenka, Pantoflíček, Muzeum regionu Valašsko, 12 hodin - cena: 2 190 Kč, 8 hodin - cena 1 650 Kč.