Novinky

02.12.2020 Mikulášský den a rozsvěcení vánočního stromu již zítra!

Dopolední i odpolední jízda koňského povozu s mikulášskou družinou a v 17.00 pak online přenos z rozsvícení vánočního stromu, který můžete sledovat zde https://youtu.be/p6JWe5bQsXk. Radnice vyzývá občany, aby opravdu zůstali doma a sledovali tuto událost online, stále platí zákaz shromažďování, kvůli ochraně zdraví

24.11.2020 Vánoční přání pro seniory

Zaměstnanci vsetínského střediska volného času spolupracují se Sociálními službami Vsetín a Diakonií Vsetín. Možnost připojit se a potěšit obyvatele domů pro seniory a zpříjemnit jim dobu adventu spolu se zaměstnanci ALCEDA nyní může opravdu každý malý i velký příznivec ALCEDA! Stačí jenom vzít kousek papíru a vyrobit nebo namalovat vánoční přání pro osamělé babičky a dědečky ze Vsetína a jeho okolí. Fantazii a množství se meze nekladou. Více v sekci UDÁLOSTI.

20.11.2020 Mikulášský den

Ve čtvrtek 3. prosince přiveze koňský povoz spolu s Mikulášem, čertem a andělem do města vánoční atmosféru. Letos ojediněle a v netradičním duchu bude mikulášské spřežení v dopoledních hodinách projíždět ulicemi Vsetína, zejména kolem mateřských škol a domů obývaných seniory.

20.11.2020 Informace k provozu škol a školských zařízení

Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020. Střediska volného času: možnost individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (jeden pedagogický pracovník a jeden účastník).

18.11.2020 Mikulášská procházka

V pátek 4. prosince 2020 proběhne od 16 do 18 hodin Mikulášská procházka! V případě zájmu se registrujte na telefonním čísle 737 502 215.

12.11.2020 Zapůjčení vybavení v době karantény

Pohyb, zábava nebo tvoření v době karantény? Ano! S naším zapůjčeným vybavením. Nabízíme možnost zapůjčení sportovního vybavení či deskových her nebo odkoupení keramické hlíny, zapůjčení pomůcek, glazování a vypálení. Nabídku a ceníky najdete v sekci KROUŽKY A KURZY.

09.11.2020 Lyžařská škola 2021

Již pilně připravujeme na lyžařskou sezonu 2021! Pokud jste doposud dítě nepřihlásili, je nejvyšší čas, ještě stále máme volná místa.

06.11.2020 Svatomartinská vycházka

Přichystali jsme pro vás virtuální verzi Svatomartinské vycházky u vás doma!

04.11.2020 Sociální služby Vsetín hledají dobrovolníky či dohodáře

Zaměstnanci z ALCEDA spolupracují se Sociálními službami Vsetín. Přidejte se také!

DVPP

Cílem našich vzdělávacích aktivit je umožnit prohloubení a získání potřebných kompetencí a ukázat širší souvislosti životního prostředí a života člověka, nabídnout praktické náměty a konkrétní projekty a programy pro realizaci environmentální výchovy ve školách i neziskových organizacích.
                                                             
Vzdělávací akce nejsou termínované, budou realizovány na základě objednávek. V případě zájmu o kteroukoliv vzdělávací akci, nás kontaktujte:
alcedo@alcedovsetin.cz, 571 417 704.
Nabízené vzdělávací akce probíhají v rámci akreditovaných vzdělávacích programů  ALCEDA, náklady s nimi spojené je možné hradit z prostředků na DVPP. Účastníci získají osvědčení o účasti. Číslo akreditace vydané MŠMT je 28443/2015-1-616.
 

Po absolvování seminářů má pedagogický pracovník tyto kompetence:
- Rozumí cílům, obsahu a pojetí EVVO,
- rámcově se orientuje v základních dokumentech (celostátních i krajských),
- orientuje se v organizacích (státních i nevládních) zabývajících se EVVO,
- začleňuje EVVO do výuky v návaznosti na školní vzdělávací programy a na školní program EVVO,
- využívá vyučovací metody interdisciplinárního aktivního učení (např. praktické činnosti přímo v budově, tvořivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, péče o školní prostředí) a jejich prostřednictvím tvořivě aplikuje EVVO do výuky,
- inovuje výuku z hlediska regionálních zvláštností,
- umí individuálně posoudit žákovo pochopení učiva o životním prostředí a na základě toho individuálně s žákem pracovat,
- je si vědom významu formativního účinku prostředí  a osobního příkladu na utváření vztahu dětí k životnímu prostředí, projevovat ekologicky odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich prospěch, sebereflektovat své jednání a výchovné působení v EVVO,
- výše uvedenými způsoby rozvíjí kompetence v oblasti EVVO u dětí (tj. zprostředkuje jejich potřebné znalosti, formuje dovednosti, postoje a návyky) a podporuje  aktivní zapojování do péče o životní prostředí.
 
Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální 
výchovy – školní koordinátor EVVO v MŠ.


Specializační studium pro koordinátory EV je koncipováno dle vyhlášky 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků § 9, Studium k výkonu specializovaných činností, d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. Tento typ studia je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří vykonávají specializovanou činnost (koordinátora EVVO) ve školách a školských zařízeních a mají minimálně dvouletou pedagogickou praxi. Studium vychází z požadavků Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností.
 
Cílem specializačního studia je dostatečně připravit školní koordinátory EVVO v základních a středních školách tak, aby byli způsobilí plnit roli koordinátora EVVO na profesionální úrovni.
 
Cena bude stanovena dle počtu účastníků.
 
 
Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální
 výchovy – školní koordinátor EVVO v ZŠ a SŠ.

 
Specializační studium pro koordinátory EV je koncipováno dle vyhlášky 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků § 9, Studium k výkonu specializovaných činností, d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. Tento typ studia je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří vykonávají specializovanou činnost (koordinátora EVVO) ve školách a školských zařízeních a mají minimálně dvouletou pedagogickou praxi. Studium vychází z požadavků Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností.
 
Cílem specializačního studia je dostatečně připravit školní koordinátory EVVO v základních a středních školách tak, aby byli způsobilí plnit roli koordinátora EVVO na profesionální úrovni.

Cena bude stanovena dle počtu účastníků.


Příprava školních projektů a projektových dnů EVVO
Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektová výchova, proč začínat s projekty, jak takový projekt připravit 
a realizovat, co by měl učitel umět a znát, aby úspěšně realizoval projekt, co dělá projekt projektem - co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe.
Hájenka Semetín, 12 hodin,  cena: 1 990 Kč.

Tvorba výukových materiálů pro žáky        
Zásady přípravy a zpracování učebních celků a výukových materiálů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.   
Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.           
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.     
 
Celoroční projekt - Co se skrývá za bludným kořenem
Praktická ukázka celoročního projektu EV "Co se skrývá za bludným kořenem", motivovaného hledáním ztracené cesty, při kterém děti zblízka poznávají les i jeho obyvatele. Každý měsíc je čekají úkoly, hry a další aktivity na určité téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků slouží nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a tvoří velké bludiště. Metodika pro učitele je doplněna i pracovními listy k namnožení. Seznámení s metodikou, praktické ukázky aktivit k vybraným tématům.      
Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.                          
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.   
 
Dvoudenní exkurze příklady školních projektů a využití školních zahrad       
Exkurze do škol, školských zařízení, středisek ekologické výchovy, ekoporaden a institucí. Praktické příklady programů a projektů na podporu začlenění EV do ŠVP sestaveného na základě RVP. Praktické ukázky a příklady: praktické příklady přímo v přírodě, školní zahrady apod. Školní zahrada jako příklad projektu, význam a příklady péče o prostředí školy. Příklady dobré praxe - ekologizace provozu školy, jak motivovat a získat své kolegy ke spolupráci, jak spolupracovat s rodiči a v rámci místního společenství.             
Práce ve skupinách, diskuse,  výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.           
ZK, OK, 12 hod - cena: 2 190 Kč, 8 hod - cena: 1 650Kč.        
 
EVVO v kostce   
Vymezení pojmů. EVVO v dokumentech. Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO. Význam EVVO v životě školy. Klíčové kompetence rozvíjené EVVO. Principy EVVO. Podpora EVVO, možnosti spolupráce. Projekt Mrkvička.          
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin,  cena: 990 Kč.  
 
 
Školní program EVVO     
Plánování a dokumenty EVVO ve škole. Metodika ke zpracování školního programu EVVO. Analýza aktuálního stavu ve škole. Stanovení vize a cílů. Vytvoření osnovy pro vlastní školní program EVVO. Role školního koordinátora EVVO.
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností.
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.                             
 
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO v MŠ
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole. Ukázky manuálů a pomůcek vhodných pro začleňování EV do ŠVP. Terénní programy, náměty pro praktickou EVVO. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe.    
Prezentace, práce ve skupině, praktické činnosti v terénu, praktické aktivity, simulace, diskuse, výměna zkušeností.
ALCEDO, 6 hodin,  cena: 990 Kč.  
 
Ekologizace provozu školy            
Technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci školy. Školní stravování. Zelená kancelář. Školní zahrada.
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.   
 
Příprava školních projektů a projektových dnů EVVO           
Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka v oblasti EVVO. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje 
a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.   
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. 
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.                             
 
Celoroční projekt - Škola místo k životu
Vymezení pojmů: EVVO, udržitelný rozvoj, Místní agenda 21, implementace MA21, zpracování školní agendy 21. Téma vlastního školního/třídního projektu s aspekty udržitelného rozvoje. Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod  interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO, např. praktické činnosti přímo v přírodě, OSV, tvořivá dramatika, simulace, hry, využívání přírodních učeben apod.    
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. 
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.                                             
 
Tvorba výukových materiálů pro žáky        
Zásady přípravy a zpracování učebních celků a výukových materiálů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.   
Práce ve skupinách, diskuse,  výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.       
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.    
 
 
Terénní exkurze - Regionální vlastivěda v praxi      
Terénní exkurze na zajímavá území Zlínského kraje s lektory na botaniku, zoologii, ornitologii, geologii apod. Praktické příklady terénních pozorování a jejich začlenění do ŠVP sestaveného na základě RVP. Možnosti terénní výuky. Naučné stezky a chráněná území a jejich využití ve výuce. Ukázky výukových programů a pomůcek k terénním programům.  Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v tematických okruzích, vybraných dle složení účastníků.   
Práce ve skupinách, diskuse,  výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity.           
Zlínský kraj, Muzeum regionu Valašsko, 6 hodin, cena 1 150 Kč.             
 
EVVO v kostce   
Vymezení pojmů. EVVO v dokumentech. Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO. Význam EVVO v životě školy. Klíčové kompetence rozvíjené EVVO. Principy EVVO. Podpora EVVO, možnosti spolupráce. Projekt M.R.K.E.V.         
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.                   
 
Školní program EVVO     
Plánování a dokumenty EVVO ve škole. Metodika ke zpracování školního programu EVVO. Analýza aktuálního stavu ve škole. Stanovení vize a cílů. Vytvoření osnovy pro vlastní školní program EVVO. Role školního koordinátora EVVO.       
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. 
Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: 1 990 Kč.             
 
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO v ZŠ             
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole. Ukázky manuálů a pomůcek vhodných pro začleňování EV do ŠVP. Terénní programy, náměty pro praktickou EVVO, např. Poklad z hlubin, Dunaj v kufru, Zelený ostrov. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe.               
Prezentace, práce ve skupině, praktické činnosti v terénu, praktické aktivity, simulace, diskuse, výměna zkušeností.            
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.                   
 
Ekologizace provozu školy            
Technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci školy. Školní stravování. Zelená kancelář. Školní zahrada.     
Prezentace, práce ve skupině, diskuse.      
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.                   
 
Školní koordinátor EVVO
Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Základy manažerských dovedností (vedení týmu, projektová činnost, PR). Spolupráce s vedením školy. Motivace a zapojování kolegů. Zapojování žáků. Spolupráce v místním společenství. Možnosti spolupráce s institucemi zajišťujícími plnění EVVO.      
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. 
ALCEDO,6 hodin, cena: 990 Kč.
 
 
Jak připravit aktivity a projektové dny EVVO           
Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, ejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka v oblasti EVVO. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí.             
Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. 
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.
 
Jak uplatnit získané dovednosti při praktické realizaci školního programu EVVO      
Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu pro operativní řešení každodenních situací ve vyučovacím procesu i  v chodu školy zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Doporučení jak motivovat své kolegy ke spolupráci. Zásady týmové komunikace a spolupráce. Od klíčových kompetencí k výchovně vzdělávacím strategiím. Jak na průřezová témata RVP? Jak na projektové vyučování? Metody a formy aktivního učení. Jak formulovat funkční výchovně vzdělávací cíle.              
Prezentace, práce ve skupině, simulace, diskuse, výměna zkušeností.             
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.
 
Jak prezentovat projekty a aktivivty EVVO               
Představení různých prostředků, forem, metod a strategií. Praktická cvičení: tisková zpráva, plakát a pozvánka, zásady PP prezentace.  Témata: Teorie PR, Krizová komunikace v PR, PR neziskových organizací. Press relations: spolupráce se sdělovacími prostředky. Aktivity EVVO a jejich přínos ke komunikaci s veřejností.      
Práce ve skupinách, výměna zkušeností, praktické aktivity.    
ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč.
 
Jak realizovat aktivní učení žáků prostřednictvím terénní výuky (Dvoudenní exkurze za krásami Bílých Karpat)
Terénní exkurze na zajímavá území Zlínského kraje s lektroy na botaniku, zoologii, lesní společenství,  udržitelný rozvoj apod. Praktické příklady terénních pozorování 
a jejich začlenění do ŠVP sestaveného na základě RVP. Zásady a správná manipulace s živočichy, praktická ochrana přírody, ekologicky odpovědné postoje a návyky apod. Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO. Aktivity 
a programy pro žáky: konkrétní ukázky z výukových programů - praktické činnosti v přírodě, simulace, terénní pozorování, smyslové vnímání přírody, vše s důrazem na posílení smyslového i rozumového vnímání přírody, zodpovědnosti za stav životního prostředí a aktivního přístupu ke svému okolí. Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v tematických okruzích, vybraných dle složení účastníků.      
Praktické činnosti a pozorování v terénu (botanika, ornitologie, hydrobiologie, entomologie apod.). Zásady a správná manipulace s živočichy, smyslové vnímání přírody, simulace apod.               
Hostětín, Kosenka, Pantoflíček, Muzeum regionu Valašsko, 12 hodin - cena: 2 190 Kč, 8 hodin - cena 1 650 Kč.