Novinky

22.08.2019 Kroužky 2019/20

Nabídku kroužků najdete zde na webu ALCEDA od pondělí 26. 8. 2019! :)

01.07.2019 Prázdninová provozní doba ALCEDA

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

17.06.2019 Letní tábory 2019

Stále máme volná místa na letních příměstských i pobytových táborech! Nabídku táborů najdete v sekci TÁBORY.

Terénní programy pro ZŠ

Terénní programy pro ZŠ

Programy probíhají v období duben – červen, září – listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.

Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu. Zejména ve vzdělávacích  oblastech  „Člověk a příroda,  Člověk a společnost a Člověk a zdraví“. Svým obsahem výukové programy naplňují průřezové témata „Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz. U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Výchova k prevenci sociopatologických jevů je nedílnou součástí programů.

Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku žáků, tak podle délky pobytu.

Délka/čas programu:
 • Dopolední        8:45 – 11:15
 • Půldenní          8:45 – 12:45
 • Jednodenní     8:45 – 17:00

Pobytové 2 – 5 dnů viz kapitola Pobytové programy

Objednávky programů:

Bc. Lukáš Kamas

email:  lukas.kamas@alcedovsetin.cz
tel.:  731 575 846 nebo 571 424 077 (Hájenka).

Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou. MHD jede z autobusového nádraží v 8:10, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:32 hodin. V případě půldenního programu se s vámi rozloučíme před 12:45. MHD z konečné zastávky v  Semetíně jede 13.08 hodin. V případě celodenního programu se s Vámi rozloučíme v 17:00, MHD z konečné zastávky v Semetíně odjíždí v 17:18 hodin.
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM
 
ŽIVÁ VODA
Chcete vědět, co se skrývá pod hladinou potoka? Je jeho dno opravdu tak prázdné, jak se na první pohled může zdát? Určení biologické čistoty vody pozorováním a určováním drobných vodních živočichů.
 
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Seznámení s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
 
HMYZ
Program o rozmanitosti třídy hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Během programu se žáci teoreticky i prakticky seznamují s fascinujícím světem hmyzu. Součástí programu je kontakt s živým hmyzem.

EKOSYSTÉMY
Program se zaměřuje na propojení několika základních ekosystémů, jejich prozkoumání, poznávání a vyhodnocení významu pro lidstvo.
 
Cena pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
 • Dopolední     2 700,-  
Každý žák nad 20/100,-

 
TEAMBUILDIG
Tento program je výborným nástrojem pro upevnění vztahu mezi účastníky, budování dobrého kolektivu ve třídě, za podpory svých spolužáků, překonat "Sebe sama", posilování pocitu odpovědnosti za sebe i druhé, prožít skvělý zážitek s kolektivem třídy.

Varianty:

TEAMBULDING
Program obsahuje:
 • Nízké lanové aktivity
 • Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 žáků):
 • Půldenní         2 900,-   
 • Jednodenní    3 800,-  
Každý žák nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING LUXUS
Program obsahuje:
 • Nízké lanové aktivity
 • Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
 • Aktivity, které podporují budování důvěry v kolektivu
 • Strategické hry
 • Simulační hry
Cena (skupina do 20 žáků):
 • Jednodenní    4 200,-   
Každý žák nad 20/100,-

TEAMBUILDING OUTDOOR
Program obsahuje:
 • Nízké lanové aktivity
 • Vysoké lanové aktivity
 • Slaňování, Bungee Running
 • Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 žáků):
 • Jednodenní    4 400,-   
Každý žák nad 20/100,-

 
KOLEKTIV 
Návaznost na RVP: Studenti ve školách  jsou častěji a častěji  vystavování  negativním jevům dnešní společnosti, jako je odcizení, šikana, neschopnost zdravě soutěžit, komunikovat, aj. Program KOLEKTIV je zaměřen zejména na rozvíjení přátelské atmosféry ve třídě, klade důraz na soudržnost skupiny a vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
 

KOLEKTIV
Program obsahuje:
 • Týmové aktivity na rozvoj komunikace a spolupráce
 • Aktivity zaměřené na "Osobnostní a sociální výchovu"
 • Aktivity na poznání rolí v kolektivu
 • Simulační hry
Cena (skupina do 20 žáků):
 • Půldenní         2 800,-   
 • Jednodenní    3 700,-  
Každý žák nad 20/100,-
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Program mimo naše terénní středisko

Většinu nabízených programů realizujeme po domluvě i na jiných místech než je naše terénní středisko. 

Stravování

U každé varianty programu, která se uskuteční na našem terénním středisku Hájenka, je možné zajistit stravování a pitný režim. Cena stravování NENÍ započítána do celkové částky u jednotlivých variant programů.
 

Odpovědnost během terénního/výukového programu

Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání terénního/výukového programu pedagogický doprovod. Lektoři jsou odpovědni pouze za kvalitu a obsah zvoleného programu. Účastníci jsou povinni řídit se bezpečnostními pokyny instruktorů.

Foto-dokumentace

Během programu mohou být pořízeny fotografie, kterou budou použity k propagaci Alceda SVČ Vsetín.