Novinky

25.05.2020 Rope skipping Video cup 2020

ALCEDO ve spolupráci s Českou rope skippingovou asociací připravilo soutěž Video cup 2020, výledky najdete na www.crsa.cz/video-cup-2020.

05.05.2020 ALCEDO od 11. května 2020 v provozu

Od 11. května ALCEDO opět spouští kroužky a kurzy! Jedná se o aktivity, které mají maximálně 15 účastníků, nad 15 účastníků pak mohou aktivity probíhat venku na volném prostranství.

27.04.2020 Fotosoutěž OSLAVA KVETOUCÍCH STROMŮ

V návaznosti na vsetínský Den Země jsme pro veřejnost připravili fotosoutěž na téma „OSLAVA KVETOUCÍCH STROMŮ“. Více v záložce DEN ZEMĚ 2020.

Terénní programy pro ZŠ

Terénní programy pro ZŠ
Programy probíhají v období duben–červen, září–listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.

Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu. Zejména ve vzdělávacích  oblastech  „Člověk a příroda,  Člověk a společnost a Člověk a zdraví“. Svým obsahem výukové programy naplňují průřezové témata „Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz. U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Výchova k prevenci sociopatologických jevů je nedílnou součástí programů.

Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku žáků, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:
Dopolední        8.45–11.15
Půldenní          8.45–12.45
Jednodenní     8.45–17.00
Pobytové 2–5 dnů viz kapitola Pobytové programy
 
Objednávky programů:
Bc. Lukáš Kamas
e-mail:  lukas.kamas@alcedovsetin.cz
tel.:  731 575 846 nebo 571 424 077 (Hájenka).
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou. MHD jede z autobusového nádraží v 8:10, příjezd na konečnou v Semetíně je 8.32 hodin. V případě půldenního programu se s vámi rozloučíme před 12.45. MHD z konečné zastávky v  Semetíně jede 13.08 hodin. V případě celodenního programu se s Vámi rozloučíme v 17.00, MHD z konečné zastávky v Semetíně odjíždí v 17.18 hodin.
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM
ŽIVÁ VODA
Chcete vědět, co se skrývá pod hladinou potoka? Je jeho dno opravdu tak prázdné, jak se na první pohled může zdát? Určení biologické čistoty vody pozorováním a určováním drobných vodních živočichů.
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Seznámení s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
HMYZ
Program o rozmanitosti třídy hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Během programu se žáci teoreticky i prakticky seznamují s fascinujícím světem hmyzu. Součástí programu je kontakt s živým hmyzem.
EKOSYSTÉMY
Program se zaměřuje na propojení několika základních ekosystémů, jejich prozkoumání, poznávání a vyhodnocení významu pro lidstvo.
 
Cena pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Dopolední     2 700,- 
Každý žák nad 20/100,-
 
TEAMBUILDIG
Tento program je výborným nástrojem pro upevnění vztahu mezi účastníky, budování dobrého kolektivu ve třídě, za podpory svých spolužáků, překonat "Sebe sama", posilování pocitu odpovědnosti za sebe i druhé, prožít skvělý zážitek s kolektivem třídy.

Varianty:

TEAMBULDING
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 žáků):
Půldenní             2 900,-  
Jednodenní       3 800,- 
Každý žák nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING LUXUS
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Aktivity, které podporují budování důvěry v kolektivu
Strategické hry
Simulační hry
Cena (skupina do 20 žáků):
Jednodenní       4 200,-  
Každý žák nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING OUTDOOR
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Vysoké lanové aktivity
Slaňování, Bungee Running
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 žáků):
Jednodenní       4 400,-  
Každý žák nad 20/100,-
 
KOLEKTIV
Návaznost na RVP: Studenti ve školách  jsou častěji a častěji  vystavování  negativním jevům dnešní společnosti, jako je odcizení, šikana, neschopnost zdravě soutěžit, komunikovat, aj. Program KOLEKTIV je zaměřen zejména na rozvíjení přátelské atmosféry ve třídě, klade důraz na soudržnost skupiny a vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Program obsahuje:
Týmové aktivity na rozvoj komunikace a spolupráce
Aktivity zaměřené na "Osobnostní a sociální výchovu"
Aktivity na poznání rolí v kolektivu
Simulační hry
Cena (skupina do 20 žáků):
Půldenní         2 800,-  
Jednodenní    3 700,- 
Každý žák nad 20/100,-
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Program mimo naše terénní středisko
Většinu nabízených programů realizujeme po domluvě i na jiných místech než je naše terénní středisko.
Stravování
U každé varianty programu, která se uskuteční na našem terénním středisku Hájenka, je možné zajistit stravování a pitný režim. Cena stravování NENÍ započítána do celkové částky u jednotlivých variant programů.
Odpovědnost během terénního/výukového programu
Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání terénního/výukového programu pedagogický doprovod. Lektoři jsou odpovědni pouze za kvalitu a obsah zvoleného programu. Účastníci jsou povinni řídit se bezpečnostními pokyny instruktorů.
Fotodokumentace
Během programu mohou být pořízeny fotografie, kterou budou použity k propagaci Alceda SVČ Vsetín.