Novinky

24.09.2020 Podzimní prázdniny v ALCEDU

Na podzimní prázdniny připravujeme pro děti dva dny plné zábavy! Informace najdete v sekci AKCE PRO VEŘEJNOST.

21.09.2020 Volná místa v kroužcích a kurzech ALCEDA!

V současné chvíli máme 1 100 přihlášených účastníků kroužků a kurzů, děkujeme za projev důvěry! Ještě stále je možnost vybrat si tu pravou aktivitu, která vás bude bavit a naplňovat.

01.09.2020 Online přihlašování spuštěno od 1. září!

Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

Adaptační programy

Adaptační programy jsou prostředek k budování pozitivního školního klima v nových školních kolektivech.

Formy výuky používané během adaptačních programů se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u účastníků. Svým obsahem adaptační programy naplňují průřezová témata „Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.“

Zahájit školní rok Adaptačním programem, se stává pro řadu škol samozřejmostí. Jedná se zejména o žáky šestých tříd, „primány“ z gymnázií a první ročníky středních škol. Přechod z prvního stupně na druhý, kdy často dochází k slučování tříd, případně odchod ze základní na střední školu je pro každého studenta náročnou záležitostí. Jiné prostředí, spolužáci, učitelé, vyšší nároky atd. Jedním z hlavních cílů těchto kurzů je tuto situaci studentům i jejich pedagogům ulehčit. Zážitky a poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí v následujících letech, kdy bude kolektiv společně sdílet jednu třídu.

V průběhu programu chceme na účastníky působit komplexně. Zaměřujeme se na „Výchovu v přírodě“, což je moderní pedagogický směr, při kterém je kombinována Ekologická výchova s Osobnostně sociální výchovou a Zážitkovou pedagogikou. Rozvíjené klíčové kompetence nazýváme „umění žít“. Není za tím žádná neuchopitelná metafyzika. Jde o to učit se nejen o pyramidách, odmocninách, láčkovcích či lomu světla, ale také o sobě, o vztazích, v nichž denně žijeme o tom jak zabránit destruktivnímu sporu, jak čelit zátěžím, které nám život chystá, či jak si něco vyjednat, aniž bychom „urazili“ své kolegy, spolupracovníky, spolužáky atd. 

Velký důraz klademe na tzv. review, neboli zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

Bohatství, které účastníci programu získávají v podobě zkušeností se odvíjí od nasazení, které do hry vkládá.

Objednávky programů (objednání střediska, kde bude program probíhat a dojednání termínu):
Mgr. Jaroslav Hlinský
e-mail: jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz
tel.:736 761 327, 571 417 704 (ALCEDO), 571 424 077 (Hájenka).

Programová nabídka a cenová kalkulace bude vytvořena dle vašich konkrétních požadavků. ALCEDO zajišťuje ubytování a stravování, odborné vedení programů ve smluveném rozsahu, včetně potřebných pomůcek.

Cíle adaptačních programů: 
• sžití nové sociální skupiny,
• tvorba pozitivního třídního klimatu,
• vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky,
• vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky i pedagogy,
• vytvoření „bezpečné“ atmosféry v kolektivu,
• budování ochoty ke vzájemné spolupráci a toleranci,
• začlenění „nových“ žáků do kolektivu.

Formy:
• simulační hry,
• aktivity na smyslové vnímání přírody, team building, globální výchovu,
• využití prvků osobnostně - sociální výchovy,
• netradiční sporty.